Werk je in de financiële sector en heb je veel te maken met belastingrecht? Wil je je carrière upgraden naar fiscaal adviseur? Of wil je gewoon meer weten over het (complexe) belastingrecht? Als fiscaal adviseur moet je alert zijn op wijzigingen en feilloos de link kunnen leggen naar de specifieke situatie van jouw cliënt. Deze modulaire en praktijkgerichte opleiding Fiscaal adviseur helpt je hierbij. Met deze opleiding word je een volwaardige gesprekspartner als het gaat om fiscale aangelegenheden. Als je je diploma hebt behaald, mag je je erkend Fiscaal Adviseur (FA) voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) noemen, een beschermde titel. Deze opleiding Fiscaal Adviseur verzorgen wij in samenwerking met het Fiscaal Studie- en Documentatie Centrum (FSDC).

Doelgroep

Ben je accountant, belastingconsulent, controller of financieel deskundige? Heb je in je werk veel met belastingen te maken? Of wil je erkend belastingadviseur worden voor het midden- en kleinbedrijf? Dat kan met deze opleiding op hbo-niveau. En ben je ingeschreven in het NBA-register, dan mag je na het afronden van de opleiding maar liefst 78 PE-uren bijschrijven.

Hierna kun je

  • aan de slag als erkend belastingadviseur
  • alle belastingzaken voor het MKB verzorgen, zoals de jaarlijkse inkomsten- en vennootschapsbelasting en de aangifte voor loon- en omzetbelasting
  • inhoudelijke kennis over belastingrecht inbrengen in je eigen organisatie
  • klanten adviseren over schenk- en erfbelasting
  • de Pocket Belastingwetten hanteren

Details

Niveau HBO
Duur 9 tot 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 21-02-2024
Locatie Sittard
Erkenning Diploma
Kosten 4.175,00
Alle details weergeven

Opbouw

Zo ziet de opleiding Fiscaal Adviseur eruit

De opleiding Fiscaal Adviseur van Zuyd Professional is opgebouwd uit zeven ‘stapelbare’ modules, die je ook los kunt volgen. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Voor ieder behaalde module ontvang je een certificaat. Als je alle module-examens positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Fiscaal Adviseur. In principe start de opleiding in september van elk collegejaar, maar je kunt ook tussentijds instromen. Het is ook mogelijk de opleiding over twee jaar te spreiden.

Werken en leren 
De opleiding is praktijkgericht. Dat betekent dat je aan de hand van reële en realistische cases je theoretische inzichten omzet in praktische vaardigheden. In totaal duurt de opleiding 10 maanden, reken op een gemiddelde studiebelasting van 10 tot 15 uur per week voor een bijeenkomst en zelfstudie als voorbereiding op de bijeenkomsten.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk in deze opleiding. Daarom houden we de groepen klein: maximaal 15 personen. De deelnemers komen uit allerlei bedrijven en organisaties, van overheid tot het bedrijfsleven. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Je wordt begeleid door ervaren docenten uit de belastingpraktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht.

Programma

Deze opleiding Fiscaal Adviseur bestaat uit de volgende modules:

Klik hier voor de LESDATA (downloadbare Pdf). Indien je tussentijds instroomt, kun je hier ook de startdata per module vinden.

Inleiding
Je krijgt een globaal overzicht van de te behandelen belastingen. Daarnaast leer je de wettekstbundel hanteren, het onderscheiden van wetten in formele zin en uitvoeringsmaatregelen, de pseudowetgeving, opbouw van een wet en een uitvoeringsmaatregel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inrichting van de Belastingdienst en de Ombudsman.

1. Inkomstenbelasting niet-winst
De module ‘Inkomstenbelasting niet-winst’ behandelt de structuur van de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige. Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen:

●       Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden (incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen woning en het overgangsrecht (kapitaalverzekering) eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen, verliesverrekening en middeling;

●       Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, reguliere en fictieve vervreemdingsvoordelen, doorschuifregelingen en DGA-problematiek;

●       Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waarderingsproblematiek. De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. De heffingskortingen, voorlopige teruggaaf en wel of geen aanslag.

2. Inkomstenbelasting winst
De module Inkomstenbelasting winst richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in Box 1. Aan bod komen: ondernemingsvormen, het ondernemersbegrip en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goed koopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.

3. Loonbelasting
De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing n.a.v. controle, administratieve  verplichtingen en afdrachtvermindering.

Voorts is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA.

4. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder/dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen.

De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties.
De deelmodule ‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting. Als de Wet op de Dividendbelasting wordt ingetrokken, vervalt deze deelmodule in het lesprogramma uiteraard.

5. Omzetbelasting
Met de module ‘Omzetbelasting’ krijg je kennis van: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.

6. Formeel belastingrecht
De module ‘Formeel belastingrecht’ behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komt aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht, inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

7. Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
Beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estateplanning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting.

Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing.

Examentraining
Na iedere module kun je een examentraining volgen onder leiding van het Fiscaal Studie- en Documentatie Centrum (FSDC). De trainingen vinden plaats op zaterdagmorgen ONLINE van 10.00 uur tot 13.00 uur. Deelname is facultatief. 

Planning

De opleiding heeft 26 bijeenkomsten van 18.30-21.45 uur

Startdatum
21-02-2024
Prijs
4.175,00
Variant
Avond
Bijeenkomsten
15 bijeenkomsten
Locatie
Sittard Ligne
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

Accreditatie

CEDEO

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.