Leergang Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Leergang Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
13 februari 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
V&VN, NVMW, accreditatie voor eerstelijns psychologen
Tijdsinvestering
21 bijeenkomsten
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
€ 5.200,-

Steeds meer taken worden toebedeeld aan de huisartsenzorg. De behoefte aan gespecialiseerde praktijkondersteuners, een functie die in 2000 is geïntroduceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging om de werkdruk van huisartsen te verminderen, is dan ook groot. In je rol als praktijkondersteuner GGZ, een functie op post hbo niveau, staat het contact met cliënten met geestelijke aandoeningen zoals depressie, angsten en zelfs psychotische stoornissen centraal. Je verleent consulten in de vorm van spreekuren, je schat aard en ernst van de aandoening in, geeft kortdurende behandeling en verwijst door waar nodig. Daarbij zijn kennis van psychopathologie en de sociale kaart noodzakelijk. Daarnaast krijg je in deze opleiding een breed scala aan sociale en organisatorische vaardigheden aangeleerd.

algemeen
opbouw
programma
lesdata
FAQ

Leergang Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, eerstelijnspsychologen en (onder voorwaarden) niveau-5-verpleegkundigen en niveau 4/5 B-verpleegkundigen mét certificaat Praktijkondersteuner Huisarts Algemene Gezondheidszorg. Toelatingseisen: Verpleegkundige met diploma SPV, HBO-V + GGZ uitstroomprofiel, B- verpleegkundige met twee jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee je kunt aantonen te beschikken over een hbo werk- en denkniveau; Maatschappelijk Werker met GGZ ervaring; Psycholoog (universitair + hbo opgeleid); Sociaal Pedagogische Hulpverlener met twee jaar GGZ ervaring; Verpleegkundig specialist GGZ; of Orthopedagoog GGZ.

Na dit traject kun je...

... als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenomgeving aan de slag met cliënten met geestelijke aandoeningen. Je verleent consulten in de vorm van spreekuren, schat aard en ernst van de aandoening in, geeft kortdurende behandeling en verwijst door waar nodig.

Je werkt aan de volgende competenties:

Medisch handelen, Communicatie, Professionaliteit.

De opleiding poh ggz duurt twaalf maanden. Het programma omvat 480 studiebelastingsuren, waarvan 180 contacturen (24 dagen van zeven uur en twaalf supervisie-uren) en 300 studie-uren, plus 320 stage-uren (gemiddeld acht uur per week).

De opleiding bestaat uit vijf modules en een stage. Vier volgen elkaar op in de tijd. De Capita Selecta vindt parallel aan de laatste twee modules plaats. Supervisie en coachgroepen lopen als een rode draad door het programma, Tijdens de hele opleiding werk je in een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner-GGZ in opleiding.

Wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs en werk/stage. Wij verwachten van jou een actieve leerhouding. Wie wil leren, moet informatie kunnen vinden en verwerken in de praktijk(opdrachten). Het motto daarbij is: 'kennis heeft pas nut, als je ook iets met die kennis kunt doen'. We hanteren veel verschillende werkvormen, waarbij we steeds zoeken naar de toepassing daarvan in de huisartsenzorg.

Aan het begin van iedere module wordt een moduleboek uitgereikt. Hierin zijn de doelstellingen, de programmaonderdelen, de te bestuderen literatuur, opdrachten en de wijze van toetsing opgenomen. Belangrijke aanvullende informatie kun je vinden op Blackboard, de digitale leeromgeving waarin je werkt.

Iedere module wordt afgesloten met een moduleopdracht die aansluit op de competenties van de praktijkondersteuner en de competenties die in desbetreffende module centraal stonden.

De opleiding POH GGZ bestaat uit 5 modules en een stage.

Module 1: Professionele praktijkvoering, vijf lesdagen
Deze module behandelt de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Jouw beginsituatie als professional wordt uitgewerkt, maar ook de karakteristieken van het werken in een huisartsenpraktijk. We besteden aandacht aan het professioneel uitvoeren van taken ten behoeve van zorgbeheer binnen de huisartsenpraktijk. Registreren, rapporteren en een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek staan centraal.

Module 2: Psychopathologie, vijf lesdagen

In deze module gaat het om het herkennen van ziektebeelden en symptomatisch gedrag. Hierbij komen verschillende belangrijke stoornissen uit DSM-IV aan de orde, die veel in de huisartsenpraktijk voorkomen. Bijvoorbeeld angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook is er aandacht voor pathologisch gedrag bij kinderen en jeugdigen en voor somatoforme stoornissen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe je met dergelijk gedrag moet omgaan en welke (kortdurende) behandel- en of verwijsmogelijkheden er zijn. Daarom worden belangrijke nieuwe methoden geïntroduceerd met de nadruk op praktische toepasbaarheid, methodiek en actualiteit.

Module 3: Methodische cliëntenzorg en hulpverlening, zeven lesdagen
In deze module staan de vijf cliëntgebonden aandachtsgebieden uit het functieprofiel van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ centraal: vraagverheldering, begeleiding, consultatie, continuïteit van (keten)zorg leveren/casemanagement en preventie. Vanzelfsprekend gebeurt dit in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering. Hoewel alle onderwerpen aan de orde komen, besteden we speciale aandacht aan vroegsignalering, kortdurende begeleiding en psycho-educatie, omdat deze elementen binnen de praktijk een zeer belangrijke rol spelen. De positie en mogelijkheden van jou als POH-GGZ binnen ketenzorg is ook onderdeel van deze module.

Module 4: Capita Selecta, een lesdag
Verdeeld over verschillende lesdagen, maar mogelijk ook als onderdeel van andere modules komen verschillende onderwerpen aan de orde die sturend en ondersteunend zijn voor de werkzaamheden die je als POH in opleiding verricht. Hierbij sluiten we steeds aan op de actualiteit en is er ook ruimte voor persoonlijke leervragen en individuele aandachtgebieden. Voor dit jaar staan de volgende onderwerpen op het programma: netwerken en samenwerken binnen de huisartsenpraktijk, ouderenzorg, verslavingszorg en een vrij onderwerp. Het vrije onderwerp wordt door de deelnemers zelf - op basis van onderling overleg - bepaald.

Module 5: Kwaliteitszorg en innovatie, zes lesdagen
Deze module staat volledig in het teken van het uitvoeren van een kwaliteitsverbeteringstraject. Het wordt door jou individueel geschreven en vervolgens presenteer je het aan de groep. Implementatie (desnoods gedeeltelijk) is een pré. Het kwaliteitsverbeteringstraject staat in het teken van een daadwerkelijke vraag uit de huisartsenpraktijk waarin je als POH-GGZ in opleiding werkt en kent een methodische aanpak. Hiertoe worden in de module professionele methoden en richtlijnen aangereikt.

Stage, 8 uur per week, in totaal 320 uur
Je zorgt zelf voor een stageplaats. De stage vormt een wezenlijk onderdeel van de leergang, enerzijds omdat de leergang wordt gevoed door ervaringen uit de praktijk en anderzijds je daardoor meteen de nieuwe inzichten, theorieën en vaardigheden die je op lesdagen krijgt aangereikt kunt gebruiken. Je vormt je stage met behulp van een stagewerkplan, dat je opstelt in overleg met je stageplaats. Reflectie vindt plaats tijdens de coachingsbijeenkomsten. Jouw coach bezoekt minimaal tweemaal het stageadres.

Op donderdag 7 november a.s. van 19.00-20.30 uur staat er een informatiebijeenkomst gepland, locatie Zuyd Hogeschool te Heerlen.

U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven door een reactie te sturen naar: judith.persoon@zuyd.nl
Wij heten u van harte welkom!

 

Scholingsdata 2020: 

Module 1: Oriëntatie POH-GGZ in de HA-praktijk

Dag 01: 13 februari 2020

Dag 02: 20 februari 2020

Dag 03: 05 maart 2020

Dag 04: 19 maart 2020

Dag 05: 02 april 2020

Module 2: Diverse doelgroepen en POH-GGZ-methoden

Dag 06: 16 april 2020

Dag 07: 07 mei 2020

Dag 08: 14 mei 2020

Dag 09: 28 mei 2020


Module 3: Complexe POH-zorg en verwijzen

Dag 10: 11 juni 2020

Dag 11: 25 juni 2020

Dag 12: 09 juli 2020

 

Module 4: Diverse doelgroepen en behandelmethoden

Dag 13: 03 september 2020

Dag 14: 17 september 2020

Dag 15: 01 oktober 2020

Dag 16: 15 oktober 2020


Module 5: Afstuderen en Capita Selecta

Dag 17: 29 oktober 2020

Dag 18: 12 november 2020

Dag 19: 26 november 2020

Dag 20: 10 december 2020

Dag 21: 17 december 2020

Dag 22: 14 januari 2021 (eindgesprekken)

Dag 23: 28 januari 2021 (diplomering)

 

Lesdagen zijn alle op donderdag van 13.30-20.00 uur.

Deel deze pagina op