Fiscaal Adviseur

Fiscaal Adviseur

Type
cursus
Niveau
hbo
Vooropleiding
geen specifieke vooropleidingseisen
Duur
1 jaar
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Tijdsinvestering
26 avondbijeenkomsten van 18.30-21.45 u
Lesdag
Woensdag
Kostenspecificatie
€ 3.720 exclusief boeken- en examengeld. Zie programma voor de kosten per module
Erkenning
de zeven certificaten tezamen vormen het diploma Fiscaal Adviseur.
Keurmerk
Cedeo

Wil jij je specialiseren op het gebied van belastingrecht? Een volwaardige gesprekspartner zijn voor het midden- en kleinbedrijf ten aanzien van fiscale aangelegenheden? Kies dan voor deze opleiding die je opleidt tot de beschermde titel Fiscaal Adviseur (FA). Deze opleiding is zeer praktijkgericht en bestaat uit zeven 'stapelbare' modules die eventueel ook los te volgen zijn.

De opleiding duurt 10 maanden bij een gemiddelde studiebelasting van vijftien uur per week inclusief de lessen. Onder zelfstudie verstaan we het voorbereiden op de bijeenkomsten. Het is ook mogelijk de opleiding over twee jaar te spreiden. Tussentijdse instap is mogelijk.

Fiscaal Adviseur (FA) is een beschermde titel, ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Als afgestudeerde FA'er heb je het exclusieve recht om je aan te melden op de landelijke website van fiscale adviseurs.Zuyd Professional beschermt de privacy van bezoekers van deze website. Lees meer daarover in onze privacyverklaring.

 
Meer informatie
Wil je meer informatie ontvangen over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Vraag informatie aan
Opleiding bekijken
Lees de omschrijving van deze opleiding voordat u informatie gaat aanvragen.
Opleiding bekijken
Deel deze pagina op
algemeen
opbouw
programma
Overige kosten
Lesrooster '17-'18

Doelgroep
Mensen die zelfstandig willen adviseren aan het midden- en kleinbedrijf zoals medewerkers van belastingadviesbureaus, accountantsmaatschappen of belastingconsulenten die in korte tijd willen 'upgraden' naar Fiscaal Adviseur (FA); ondernemers en financieel deskundigen van bedrijven.

Na dit traject kun je...
Als belastingexpert en erkend belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf alle belastingzaken van je cliënt verzorgen, zoals de jaarlijkse inkomsten- en vennootschapsbelasting als ook de aangifte voor de loonbelasting en de omzetbelasting.

Te verbeteren competenties:
Ambitie en onafhankelijkheid

Er is wekelijks een groepsbijeenkomst. Je wordt begeleid door ervaren docenten uit de belastingpraktijk en aan de hand van de casussen worden je theoretische inzichten omgezet in praktische vaardigheden.

Daarnaast kun je facultatief examentrainingen volgen in Utrecht onder leiding van het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum.

De opleiding bestaat uit zeven modules met een inleidende les, verdeeld over 26 lesavonden. Iedere module is ook als losse cursus te volgen. De opleiding is in het Nederlands.

Inleiding (1 les)
Je krijgt een globaal overzicht van de te behandelen belastingen. Daarnaast leer je de wettekstbundel hanteren, het onderscheiden van wetten in formele zin en uitvoeringsmaatregelen, de pseudowetgeving, opbouw van een wet en een uitvoeringsmaatregel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inrichting van de Belastingdienst en de Ombudsman.
Startdatum: 20-09-2017
Kosten € 215,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 3

Module 1: Inkomstenbelasting (niet winst) en winst uit aanmerkelijk belang (5 lessen)
Deze module behandelt de structuur van de wet/boxensysteem, toerekening inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige.
Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, eigen woning en verliesverrekening.
Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep en meetrekregeling en DGA-problematiek.
Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waardeproblematiek, persoonsgebonden aftrekken, buitengewone uitgaven, aftrekbare giften, heffingskortingen, voorlopige teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling.
Startdatum: 27-09-2017
Kosten: € 1.075,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 15

Module 2: Inkomstenbelasting (winst uit onderneming) (4 lessen)
Box 1: ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals firma's en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur of (ver)koop van de onderneming, onderscheid totale winst - jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek.
Startdatum: 15-11-2017
Kosten: € 860,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 12

Module 3: Loonbelasting (3 lessen)
Deze module behandelt de structuur van de wet op de loonbelasting en de samenhang met de inkomstenbelasting, werknemersbegrip, (fictieve) dienstbetrekking, verklaring arbeidsrelatie, inhoudingsplichtige, loonbegrip, aanspraken, loon in natura, fictief salaris voor de AB-houder, vrije vergoedingen en verstrekkingen, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, eindheffing bij de werkgever, afdracht op aangifte, naheffing naar aanleiding van een controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.
Startdatum: 20-12-2017
Kosten: € 645,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 9

Module 4: Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht (5 lessen)
Vennootschapsbelasting: belastingplicht, (informele) kapitaalstorting, winstberekening, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, aandelenfusie, splitsing, juridische fusie, fiscale eenheid, buitenlandse belastingplicht en verrekening verliezen.
Dividendbelasting: heffingsmaatstaf, vrijstellingen en deelnemingsverhoudingen.
Internationaal belastingrecht: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats- en situsbeginsel, verrekeningsmethode, vrijstellingsmethode, intercompany-pricing, vaste inrichting en de 30%-regeling. Startdatum: 31-01-2018
Kosten: € 1.075,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 15

Module 5: Omzetbelasting (3 lessen)
Deze module behandelt leveringen en diensten, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, ondernemer, vergoeding, aftrekposten, aftrek voorbelasting, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek, wijze van heffen, verleggingsregeling, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.
Startdatum: 21-03-2018
Kosten: € 645,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 9

Module 6: Formeel belastingrecht (3 lessen)
Deze module behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet, beide in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de Algemene wet inzake rijksbelastingen komen aan bod: beginselen van behoorlijk bestuur, heffingstechniek, bestuurlijke boetes, bezwaar en beroep, heffingsrente, administratieplicht, inlichtingenplicht, fiscaal strafrecht en strafvordering. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel van betaling en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.
Startdatum: 25-04-2018
Kosten: € 645,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 9

Module 7: Successie- en schenkingsrecht, Belastingen van rechtsverkeer (2 lessen)
Het onderdeel erf- en schenkbelasting behandelt de beginselen van erfrecht, geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemingsbeding, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estate planning, de meest gebruikelijke testamentvormen en de schenkbelasting.
In het onderdeel belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. Verkrijging van juridisch of economisch eigendom, waardebepaling, opvolgende verkrijgingen (zesmaandentermijn) en wijze van heffing. Tot slot wordt de assurantiebelasting behandeld.
Startdatum: 06-06-2018
Kosten: € 430,00 (excl. examen- en boekengeld)
Aantal PE-punten NBA: 6

Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij slagen ontvang je een certificaat. Je kunt als deelnemer facultatief deelnemen aan een examentraining voor elke module in Utrecht. De trainingen worden gehouden op zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur.

Examenkosten
Bijwonen van een examentraining: € 100,00 per training.
Examengeld voor een module-examen: € 150,00.
Instellen van beroep tegen de uitslag: € 80.

Over de les- en examengelden is geen BTW verschuldid.


Kosten boekenpakket
De kosten voor het boekenpakket bedragen € 640,00 exclusief 6% BTW en verzendkosten. In deze prijs zijn inbegrepen de aanvullingen voor de losbladige "Handleiding Belastingrecht" en een unieke toegangscode voor de website van de FSDC met een selectie van de belangrijkste belastingrechtspraak voor het MKB gedurende twaalf maanden na inschrijving. 

Bekijk hier je lesrooster.