Fiscaal Adviseur

Fiscaal Adviseur

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
hbo
Startdatum
18 september 2019
Vooropleiding
geen specifieke vooropleidingseisen
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
diploma Fiscaal Adviseur, certificaat per module
Keurmerk
Cedeo
Tijdsinvestering
26 bijeenkomsten van 18.30-21.45 uur
Lesdag
woensdag
Kostenspecificatie
€ 3820,-

Je bent geinteresseerd in belastingrecht en wilt je carriere 'upgraden' naar Fiscaal Adviseur. Met deze opleiding word je volwaardige gesprekspartner voor het MKB over alle fiscale aangelegenheden. Fiscaal Adviseur (FA) is een beschermde titel, ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Als afgestudeerde fiscaal adviseur heb je het exclusieve recht om je aan te melden op de landelijke website van fiscale adviseurs.

Werken en leren 
De opleiding is praktijkgericht, dat betekent dat je aan de hand van reële en realistische cases je theoretische inzichten omzet in praktische vaardigheden. Je wordt begeleid door ervaren docenten uit de belastingpraktijk. In totaal duurt de opleiding 10 maanden, reken op een gemiddelde studiebelasting van vijftien uur per week voor een bijeenkomst en zelfstudie. Onder zelfstudie verstaan we het voorbereiden op de bijeenkomsten. Het is ook mogelijk de opleiding over twee jaar te spreiden. Ook tussentijdse instap is mogelijk.

Modulair programma
De opleiding bestaat uit zeven 'stapelbare' modules die ook los te volgen zijn (bekijk het programma). Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Voor ieder behaalde module ontvang je een certificaat. Als je alle module examens positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Fiscaal Adviseur. In principe start de opleiding in september van elk collegejaar, maar tussentijdse instroom is mogelijk vanaf elke modulestart.

Examentraining
Iedere module kent een examentraining onder leiding van het Fiscaal Studie- en Documentatie Centrum (FSDC). De trainingen worden gehouden op zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur in de Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht. Deelname is facultatief. 

algemeen
programma
kosten
PE-punten

Fiscaal Adviseur

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zelfstandig willen adviseren aan het MKB. Bijvoorbeeld financieel medewerkers van belastingadviesbureaus, accountantsmaatschappen of belastingconsulenten.

Na dit traject kun je...

... als erkend belastingadviseur alle belastingzaken voor het MKB verzorgen, zoals de jaarlijkse inkomsten- en vennootschapsbelasting en de aangifte voor loon- en omzetbelasting.

Klik hier voor de LESDATA

Indien je tussentijds instroomt, kun je hier ook de startdata per module vinden.

Inleiding (1 les)

Je krijgt een globaal overzicht van de te behandelen belastingen. Daarnaast leer je de wettekstbundel hanteren, het onderscheiden van wetten in formele zin en uitvoeringsmaatregelen, de pseudowetgeving, opbouw van een wet en een uitvoeringsmaatregel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inrichting van de Belastingdienst en de Ombudsman.

Module 1: Inkomstenbelasting (niet winst) en winst uit aanmerkelijk belang (5 lessen)

Deze module behandelt de structuur van de wet/boxensysteem, toerekening inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige.

 • Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, eigen woning en verliesverrekening.
 • Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep en meetrekregeling en DGA-problematiek.
 • Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waardeproblematiek, persoonsgebonden aftrekken, buitengewone uitgaven, aftrekbare giften, heffingskortingen, voorlopige teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling.

Module 2: Inkomstenbelasting (winst uit onderneming) (4 lessen)

Box 1: ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals firma's en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur of (ver)koop van de onderneming, onderscheid totale winst - jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek.

Module 3: Loonbelasting (3 lessen)

Deze module behandelt de structuur van de wet op de loonbelasting en de samenhang met de inkomstenbelasting, werknemersbegrip, (fictieve) dienstbetrekking, verklaring arbeidsrelatie, inhoudingsplichtige, loonbegrip, aanspraken, loon in natura, fictief salaris voor de AB-houder, vrije vergoedingen en verstrekkingen, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, eindheffing bij de werkgever, afdracht op aangifte, naheffing naar aanleiding van een controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering.

Module 4: Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht (5 lessen)

Vennootschapsbelasting: belastingplicht, (informele) kapitaalstorting, winstberekening, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, aandelenfusie, splitsing, juridische fusie, fiscale eenheid, buitenlandse belastingplicht en verrekening verliezen.

Dividendbelasting: heffingsmaatstaf, vrijstellingen en deelnemingsverhoudingen.

Internationaal belastingrecht: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats- en situsbeginsel, verrekeningsmethode, vrijstellingsmethode, intercompany-pricing, vaste inrichting en de 30%-regeling.

Module 5: Omzetbelasting (3 lessen)

Deze module behandelt leveringen en diensten, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, ondernemer, vergoeding, aftrekposten, aftrek voorbelasting, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek, wijze van heffen, verleggingsregeling, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.

Module 6: Formeel recht (3 lessen)

Deze module behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet, beide in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de Algemene wet inzake rijksbelastingen komen aan bod: beginselen van behoorlijk bestuur, heffingstechniek, bestuurlijke boetes, bezwaar en beroep, heffingsrente, administratieplicht, inlichtingenplicht, fiscaal strafrecht en strafvordering. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel van betaling en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Module 7: Erfbelasting (2 lessen)

Het onderdeel erf- en schenkbelasting behandelt de beginselen van erfrecht, geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemingsbeding, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estate planning, de meest gebruikelijke testamentvormen en de schenkbelasting. In het onderdeel belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. Verkrijging van juridisch of economisch eigendom, waardebepaling, opvolgende verkrijgingen (zesmaandentermijn) en wijze van heffing. Tot slot wordt de assurantiebelasting behandeld.

Kosten van de opleiding

De totale opleiding kost € 3.820,- exclusief boeken en examenkosten.

Alle modules zijn ook los te volgen, dan zijn de kosten als volgt:

 • Inleiding: € 220,- 
 • Module 1: € 1.100,-
 • Module 2: € 880,-
 • Module 3: € 660,-
 • Module 4: € 1.100,-
 • Module 5: € 660,-
 • Module 6: € 660,-
 • Module 7: € 440,-

Kosten herhalingslessen

Het is mogelijk om modules die je niet hebt gehaald te herkansen. Je kunt uiteraard alléén het tentamen opnieuw afleggen (aanmelden via het FSDC), maar je kunt ook nogmaals de lessen volgen tegen een verlaagd tarief van 50% van de moduleprijs.

Kosten boekenpakket

De kosten voor het boekenpakket bedragen € 640,- exclusief 6% BTW en verzendkosten. In deze prijs zijn inbegrepen de aanvullingen voor de losbladige "Handleiding Belastingrecht" en een unieke toegangscode voor de website van het FSDC met een selectie van de belangrijkste belastingrechtspraak voor het MKB gedurende twaalf maanden na inschrijving. 

Examenkosten

Per module-examen betaal je € 160,- examengeld. Je kunt kiezen voor een examentraining, die kost: € 100,- per training. Houd er rekening mee dat het instellen van beroep tegen de uitslag € 100,- kost.

Over de les- en examengelden is geen BTW verschuldigd.

Permanente Educatie

Voor deze opleiding krijg je 78 Permanente Educatie-uren van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants:

 • Inleiding:   03 uren
 • Module 1:  15 uren
 • Module 2:  12 uren
 • Module 3:  09 uren
 • Module 4:  15 uren
 • Module 5:  09 uren
 • Module 6:  09 uren
 • Module 7:  06 uren

Voorwaarde is dat je bent ingeschreven in het NBA-register.

Deel deze pagina op