Vaktherapie Verdieping

Vaktherapie Verdieping

Type
opleiding
Niveau
post hbo
Vooropleiding
hbo
Duur
< 6 maanden
Startdatum
04 maart 2019
Locatie
Tijdsinvestering
negen lesdagen, individuele coachingsuren, praktijkwerk en zelfstudie
Lesdag
startdatum is nu onbekend maar wordt z.s.m. bekend gemaakt
Kostenspecificatie
€ 1.350,-
Keurmerk
SRVB & CEDEO

Je werkt als vaktherapeut drama, muziek, beeldend, spel, kunstzinnig, dans/beweging of als hbo-docent vaktherapie en je wilt je kennis op jouw specifieke vakgebied verdiepen? Met de los te volgen modules Dans-Beweging, Drama, Muziek, Beeldend, als integraal onderdeel van de Master of Arts Therapies, krijg je die mogelijkheid. Je verdiept niet alleen je methodische kennis, maar leert ook hoe je je therapeutisch handelen vanuit verschillende invalshoeken kunt uitbreiden en onderbouwen. Overweeg je de Master of Arts Therapies te behalen, dan kunnen deze modules een eerste stap zijn. De bijeenkomsten zijn centraal in Nederland.

Kijk ook eens op de site KenVak voor meer informatie.

Zuyd Professional beschermt de privacy van bezoekers van deze website. Lees meer daarover in onze privacyverklaring.

 
Meer informatie
Wil je meer informatie ontvangen over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Vraag informatie aan
Opleiding bekijken
Lees de omschrijving van deze opleiding voordat u informatie gaat aanvragen.
Opleiding bekijken
Deel deze pagina op
algemeen
opbouw
programma
extra informatie

Doelgroep
De modules zijn bedoeld voor dramatherapeuten, muziektherapeuten, beeldende therapeuten, speltherapeuten, kunstzinnig therapeuten en dans- en bewegingstherapeuten met praktijkervaring, en voor hbo-docenten, die lesgeven aan een of meerdere vaktherapeutische disciplines. De toelatingscriteria zijn dezelfde als voor de Master of Arts Therapies: je hebt een afgeronde hbo-opleiding Creatieve Therapie of aanverwante opleiding zoals kunstzinnige therapie of speltherapie en praktijkervaring van minimaal twee jaar gedurende vijf dagdelen als creatief therapeut. Verder werk je momenteel minimaal twee dagen per week als vaktherapeut. Heb je een afwijkend voortraject, dan zal op individuele basis bekeken worden of je kunt worden toegelaten.

Na dit traject kun je...

... met meer verdieping van je methodische kennis en therapeutisch handelen werkzaam zijn in je gekozen richting.

Te verbeteren competenties:

Communicatie, Maatschappelijk handelen

Beeldend
In deze verdiepingsmodule staat het werken vanuit beeldend therapeutische ervaringen centraal. Je brengt je eigen praktijkervaring als beeldend therapeut in door een complexe casusuitwerking en leerervaringen. Op thematische wijze krijg je kennis en methoden aangeboden. Tijdens de lessen bespreken we de aansluitende literatuur bij de lesstof. Deze literatuur over theorieën, methoden en over onderzoek in beeldende therapie bestudeer je zelfstandig. Door reflectie op je leerervaringen expliciteer en verdiep je het methodische leerproces en je professionele houding.

De begeleide intervisie is gericht op je persoonlijk professionele ontwikkeling. Uitgangspunt zijn je eigen leervragen gericht op het reflectieproces. We leggen veel nadruk op belangrijke en steeds terugkerende houdingsaspecten en het expliciteren van al aanwezige impliciete professionele kennis. Samenwerken en feedback geven in de intervisiegroep is onderdeel van het leerproces. Schriftelijke en beeldende inbreng ondersteunen het reflectieproces. De begeleiding vindt plaats door een senior geregistreerd beeldend therapeut.

Dans en beweging
Deze verdiepingsmodule wordt in samenwerking met Codarts aangeboden en sluit aan bij de vraag vanuit het werkveld naar verdiepende scholing in het primaire proces. Onderzoek onder danstherapeuten laat zien dat zij goed in staat zijn om vraaggericht te werken en de danstherapeutische interventie te plaatsen in de context van samenwerking met andere hulpverleners. Het expliciteren van het proces in de therapie, zowel in je eigen handelen als naar cliënt en derden, behoeft verdieping. Evenals de verklaring van de effecten vanuit een specifiek, dans- en bewegingstherapeutisch kader ('evidence-based' handelen). In deze module expliciteer, verdiep en breid je je eigen danstherapeutisch handelen uit, vanuit de therapeutische kenmerken van het medium, de complexiteit van de cliënt, de context waarbinnen gewerkt wordt en je eigen persoonlijkheid.

Drama
Deze verdiepingsmodule richt zich op het uitbreiden van kennis over en het kunnen toepassen van dramatherapeutische concepten, theorieën, methoden en interventies. In de didactische structuur ligt het accent op ervaringsgericht leren in combinatie met zelfreflectie op het eigen professioneel handelen en integratie van dramatheoretische concepten. We gebruiken het integratieve model van Emunah (de vijf fases van Emunah) als kapstok om de lesstof te structureren. Het doel hiervan is dat je als dramatherapeut op masterniveau vakbekwaam wordt in alle fases van Emunah, zodat je afgestemd bent op de vraag van de cliënt en niet belemmerd wordt door een gemis aan vakspecifieke competenties. Voor sommige cursisten zullen de fases en de daaraan gekoppelde methoden bekend zijn en voor anderen volstrekt nieuw. In een eerste zelfonderzoek en zelfanalyse word je gestimuleerd eigen stokpaardjes en vaste patronen te onderkennen en voor jezelf ontwikkeldoelen te formuleren.

Muziek
Deze verdiepingsmodule is ontwikkeld voor muziektherapeuten die hun methodische kennis willen verdiepen en hun muzikale handelen vanuit verschillende invalshoeken willen uitbreiden en onderbouwen. Het muzikaal handelen, muzikale parameters en de impact daarvan op het methodisch handelen staan centraal, zonder dat er sprake is van scholing van muzikale vaardigheden. De lessen worden verzorgd door docenten van verschillende opleidingen vaktherapie in Nederland. Daarnaast krijg je individuele coaching.

Werkvormen
Je leest zelfstandig (onderzoeks)literatuur, brengt de eigen praktijk in de lessen in en krijgt praktische vaardigheden en methodische kennis aangedragen tijdens de lessen. Die competenties probeer je vervolgens uit en je past ze toe in de dagelijkse praktijk. Via zelf opgenomen beeld- en/of geluidsmateriaal koppel je je ervaringen terug aan de docent en je medecursisten. Het is daarom van belang dat je een camera en statief hebt op je werkplek, en dat je die meeneemt naar de lessen, of dat je het opgenomen materiaal opslaat op dvd. Voor de eerste les verzoeken wij je ter voorbereiding een audio-opname te maken en mee te brengen van een muzikale improvisatie uit een therapiesessie; indien mogelijk uit de observatieperiode.

Beeldend
In het studieprogramma komt nadrukkelijk 'evidence-based' handelen aan de orde. Tevens schenken we aandacht aan methodische verdieping. Tijdens de methodische verdieping krijg je drie thema's aangeboden die onderbouwend zijn bij alle doelgroepen en beeldend therapeutische therapieën. De drie thema's zijn:

 • Beeldend therapie in het perspectief van belevingsgerichte en effectieve werkwijzen.
 • Beeldend therapie in het perspectief van ervaring en ontwikkeling.
 • Analyse in beeldend therapeutische observatie en behandeling op basis van materiaalhantering, beeldend product en eigenschappen van het vakgebied.

Je focust je leerproces door te werken in en vanuit een casusanalyse. In de casusanalyse werk je je methodische vaardigheden op een zelfgekozen wijze verder uit. Om leerresultaten te waarborgen zijn bij de keuze van een casus van belang: de mate van complexiteit ten aanzien van de problematiek, de mate van co-morbiditeit en de analyseerbaarheid van de context van handelen. De lessen worden verzorgd door docenten van de verschillende opleidingen en daarbuiten door docenten die inhoudelijke deskundigheid hebben over het onderwerp.

Dans en beweging
De inhoud van de module bestaat uit een deel waarbij je eigen persoon als dans- en bewegingstherapeut centraal staat en een deel waarbij het methodisch handelen centraal staat. De thema's die in het eerste deel aan bod komen, zijn gerelateerd aan aspecten van het zelf zoals: het authentieke zelf, het ruimtelijke zelf, het relationele zelf en het expressieve zelf. Het tweede deel is in vier blokken te verdelen:

 1. Blok 1: expliciteren van het eigen handelen; interventies, context, eigen bewegingsrepertoire.
 2. Blok 2: theoretische achtergronden DMT, dansanaloge model, historie DMT, filosofie.
 3. Blok 3: diagnose, observatie, bewegingsprofiel, bewegingsonderzoek en betekenisverlening.
 4. Blok 4: andere disciplines: actuele ontwikkelingen in bijvoorbeeld neurologie, psychologie en therapeutischestromingen/opvattingen.

Drama
Je wordt gecoacht in het hanteren van de verschillende dramatherapeutische methoden die als voorbeeld aan bod komen:

 • Developmental Transformations (Fase een Emunah).
 • Rol Methode van Landy en Begeleid Toneel (Fase twee Emunah).
 • Role Play volgens Clayton, Schematherapie en Interactiedrama (Fase drie van Emunah).
 • Psychodrama (Fase vier van Emunah).
 • Ritual Play (Fase vijf van Emunah).

Muziek
De module bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

 1. Methodische verdieping: hierin ligt de focus op actieve muziektherapie. De inhoud van de methodische verdieping staat los van eventuele doelgroepen of psychologische invalshoeken waarmee de muziektherapeuten werken. Hierbij is gekozen voor de volgende vier parameters: muzikale vorm(geving), timing, stem en de combinatie van ritme, dynamiek, melodie en harmonie. Deze muzikale parameters moeten verfijning van het eigen methodisch handelen en muzikale interventies in je dagelijks werken bewerkstelligen. Het expliciet met evidentie kunnen onderbouwen van het eigen handelen is daarbij het doel.
 2. Muziektherapeutische groepsleertherapie: hierbij ligt de focus op jouw persoonlijke ontwikkeling. We gaan in op aspecten rond muzikale (tegen)overdracht en je eigen mogelijkheden en beperkingen. De muziektherapeutische groepsleertherapie wordt verzorgd door een senior geregistreerd muziektherapeut, die niet aan één van de opleidingen is verbonden.

De locaties van de modules verschillen:

 • Beeldende therapie: Amersfoort.
 • Muziektherapie: Enschede.
 • Dramatherapie: Regio Zuid-Nederland.
 • Dans- en bewegingstherapie: Regio Midden-Nederland.

De studiebelasting is voor elke verdiepingsmodule hetzelfde: 10 EC. In de praktijk komt dat neer op:

 • Contacttijd: 90 uur (all-in). Er zijn negen lesdagen van 6,5 uur en indien nodig of gewenst een assessmentgesprek van maximaal twee uur. De overige uren zijn voor individuele coaching.
 • Praktijkwerk: 95 uur. Dit betekent dat je binnen je eigen praktijk één dag per week besteedt aan praktijkopdrachten.
 • Zelfstudie: 95 uur (inclusief interventie). In de weken tussen de lesdagen besteed je een-derde deel van deze uren aan het werken aan opdrachten zelfervaring.