Teamleider Zorg & Welzijn Incompany traject

Teamleider Zorg & Welzijn Incompany traject

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
01 februari 2021
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat en CPION diploma
Keurmerk
CPION & CEDEO
Tijdsinvestering
16 maanden: 16 lesdagen, 1 dag per maand. Incompany traject
Lesdag
in overleg
Kostenspecificatie
€ 6.350,-

Klantgerichte zorg vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. Hoe daag ik mijn medewerkers uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, hun werk goed uit te voeren en hun vakmanschap te vergroten? Als teamleider speel je hierin een cruciale rol. Een effectieve teamleider beschikt over competenties op verschillende gebieden. In de eerste plaats zal de teamleider planmatig en doelgericht acteren, en methodisch projectmatig werken. Effectief leidinggeven aan een team vraagt ook om inzicht in de organisatie en hoe interventies op elkaar inwerken. Een gedegen analyse is de basis om te komen tot oplossingen voor noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering van de dagelijkse dienstverlening. De teamleider houdt in het oog dat verbeteringen in de dagelijkse uitvoering te maken hebben met sociale zingevingsprocessen van alle betrokkenen. In deze opleiding leer je al deze essentiële competenties.

algemeen
opbouw
programma
Planning / Incompany

Teamleider Zorg & Welzijn Incompany traject

Doelgroep
De opleiding is interessant voor professionals werkzaam in verpleeghuizen, ziekenhuizen, gezondheidszorgcentra, revalidatiecentra, wijkzorg en welzijnsinstellingen. Toelatingseisen: hbo-diploma of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau; een jaar werkervaring van ten minste de helft van een volledige weektaak binnen de functie van teamleider.

Na dit traject kun je...

... de realisatie van zorgvragen van de cliënt en de zorgverlener borgen in combinatie met het realiseren van de organisatiedoelstellingen; noodzakelijke innovaties van de professionele praktijk selecteren, implementeren en borgen. Je kunt nu oplossingen realiseren vanuit een 'helikopterview'; continuïteit van de dienstverlening waarborgen; operationeel leidinggeven; projectmatig werken; multidisciplinaire samenwerking realiseren; helder mondeling en schriftelijk communiceren.

Je werkt aan de volgende competenties:

Communicatie, Samenwerken, Organisatie, Professionaliteit

In de opleiding gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij jouw ervaringen uit de praktijk integreert. De eigen beroepspraktijk speelt dan ook een centrale rol in de opleiding. De inhoudelijke thema's zijn gekoppeld aan studieactiviteiten die je als voorbereiding op de lessen moet uitvoeren, zoals het bestuderen van literatuur of het maken van praktijkopdrachten. Binnenschools vindt vervolgens verdere verdieping plaats door terugkoppeling van de studieactiviteiten. Zo verwerf je competenties door de combinatie van onderwijs en werk of stage en combineer je persoonlijke ontwikkeling met organisatieontwikkeling. Uiteindelijk moet je in de beroepspraktijk aantonen dat je in staat bent de verworven kennis en vaardigheden om te zetten naar verantwoord zelfstandig handelen.

Wij verwachten van jou een actieve leerhouding. Wie wil leren, moet informatie kunnen vinden en verwerken in de praktijk(opdrachten). De leidraad daarbij is: kennis heeft pas nut, als je ook iets met die kennis kunt doen. Het kritisch denken (onder andere het redeneringsproces) vormt tevens een leidraad voor de leergang. Wij hanteren vele werkvormen, maar toepassing in je eigen beroepssituatie staat steeds centraal.

Binnen de opleiding krijg je begeleiding van onze gekwalificeerde docenten, binnen de eigen werkomgeving word je door je eigen manager begeleid. Onze docenten zijn experts op hun eigen vakgebied en veelal werkzaam in de beroepspraktijk.

In de opleiding werken we aan verschillende competenties van het beroepsprofiel van een effectieve teamleider. De opleiding Teamleider Zorg en Welzijn bestaat uit drie leerlijnen:

 1. Leerlijn 1: Effectief leidinggeven
 2. Leerlijn 2: Leiderschap
 3. Leerlijn 3: Persoonlijke Professionele Ontwikkeling

Wij toetsen elke leerlijn met opdrachten die aansluiten op de competenties waaraan je gedurende de opleiding werkt. We kiezen er nadrukkelijk voor om naast het werken aan transferopdrachten ook theoretische toetsing op te nemen in de opleiding.

Het programma omvat 800 studiebelastingsuren waarvan 128 contacturen (16 lesdagen van 8 uur) en 672 studie- of praktijkuren. Je kunt rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 8 tot 10 uur per week (inclusief lesdagen).

Leerlijn 1: Effectief Leidinggeven
In deze leerlijn staat kennis en toepassing centraal. We benaderen de rol van teamleider vanuit vijf verschillende invalshoeken, die in samenhang de teamleider toerusten in het effectief invullen van de functie. Het gaat dan om de invalshoeken: emotionele intelligentie, methodisch werken, projectmatig werken, verandermanagement en situationeel leidinggeven. Kennisverwerving en toepassing in de eigen praktijk worden gekoppeld. De thema's die aan de orde komen zijn:

Thema 1 : Inspirerende doelen formuleren
Thema 2 : Formuleren van een aanleiding, vraagstelling en doelstelling
Thema 3 : Analyse op basis van 'harde organisatieaspecten'
Thema 4 : Analyse op basis van 'zachte organisatieaspecten'
Thema 5 : De officiële verandering: opstellen van een Plan van aanpak
Thema 6 : De echte verandering
Thema 7 : Implementeren van verbeteringen

Toetsing leerlijn 1: In de eerste en tweede fase formuleer je een voorstel projectopdracht in overleg met je manager. Na accordering door de manager, kun je in de tweede fase starten met de uitwerking van de projectopdracht. De uitvoering wordt voor beide fases getoetst door middel van een assessment. De assessments bestaan uit een adviesrapport, een peerevaluatie, een presentatie van het totale product aan de opdrachtgever(s) en de mondelinge verdediging van het adviesrapport.

Leerlijn 2: Leiderschap
Deze leerlijn is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden (body of skills) in de functie/rol als teamleider. Je krijgt diverse trainingen op het gebied van een reeks vaardigheden die je als teamleider dient te beheersen: sociaal communicatieve vaardigheden, profilering- en positioneringsvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden. Daarnaast neem je deel aan intervisie bijeenkomsten waarin je leert om werkvragen en werkproblemen methodisch en systematisch te bespreken. De leerlijn Leiderschap ondersteunt de teamleider in:

 • het leren doorzien van het eigen functioneren in relatie tot de sector, organisatie en het team;
 • het hanteren van de eigen ontwikkeling als teamleider in relatie tot de medewerkers waarmee je samenwerkt;
 • het stimuleren van het zelf-reflecterend en zelfsturend c.q. regisserend vermogen; zowel naar de vormgeving van het persoonlijke leerproces als naar de ontwikkeling als teamleider;
 • het in gang zetten en versterken van de professionele competentieontwikkeling in relatie tot managementvaardigheden.

Toetsing leerlijn 2: Je sluit de leerlijn wat betreft trainingen af door middel van twee toetsonderdelen: de uitvoering van een opdracht op het gebied van leiderschap en een opname van een gesprek met een medewerker. Het onderdeel intervisie sluit je af met een methodische reflectie ten aanzien van persoonlijke professionele ontwikkeling als teamleider.

Leerlijn 3: Persoonlijk Professionele Ontwikkeling
Deze leerlijn betreft persoonlijke coaching. Je leert:

 • de eigen persoonlijk professionele ontwikkeling afstemmen op alle veranderingen in de zorgsector, de organisatie en het eigen team;
 • zelf effectief werken in een werkomgeving die continu verandert;
 • bewust omgaan met veranderingen in die omgeving: de zorgsector, de organisatie en de zorgvragers/doelgroepen;
 • de veranderingen in de zorgsector ook zelf als teamleider ''uitstralen'' naar medewerkers en zorgvragers (teach what you preach!);
 • doorzien hoe jouw eigen leerstijl en wijze van leren jezelf en anderen kan ondersteunen, maar ook hinderen;
 • reflecteren op jezelf als teamleider;
 • doorzien waar de eigen grenzen uit te breiden of te verleggen wat betreft eigen (grond)houding en/of vaardigheden;
 • zelf de regie nemen op het eigen persoonlijke leerproces = ''eigenaar'' / ''de baas worden'' van het eigen leerproces;
 • zelf verantwoordelijkheid nemen voor het versterken en de ontwikkeling van je competenties als teamleider;
 • je eigen kracht (persoonlijke effectiviteit) en persoonlijke (authentieke) stijl als teamleider gebruiken (= persoonlijke leiderschap en gezag ontwikkelen);
 • diverse reflectiemodellen en instrumenten gebruiken om jezelf of anderen te coachen.

Toetsing leerlijn 3: Deze leerlijn kent een procesgerichte toetsing op drie momenten: een startdocument, een middenevaluatie en een slotpresentatie van het eigen persoonlijke profiel als teamleider.

Deze leergang wordt voornamelijk als incompany traject / maatwerk verzorgd.

Planning gebeurt in overleg met de aanvragende instelling.

De leergang is bij de stichting post-hbo geaccrediteerd.

Deel deze pagina op