Privacyverklaring

Zuyd Professional verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken als instelling voor hoger beroepsonderwijs. Zij respecteert de persoonlijke levenssfeer van allen die betrokken zijn bij de taken en diensten van Zuyd Professional.

Zuyd Professional verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Het komt voor dat Zuyd Professional  bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners. In dat geval verlangt Zuyd Professional van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast draagt Zuyd Professional zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Cookies
Voor de juiste werking van deze website maakt Zuyd Professional gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd. Lees hier meer over het cookiebeleid van Zuyd, de instelling waar Zuyd Professional deel van uit maakt.