STAP-budget
Het STAP-budget is vanaf 2024 beëindigd. Er volgt geen nieuwe aanvraagperiode. Over nieuwe regelingen en mogelijkheden houden wij je op de hoogte op deze pagina.

STAP-budget: een tegemoetkoming voor leren naast je werk

Vanaf maart 2022 heeft de overheid de tegemoetkoming voor studiekosten anders ingericht en wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belasting aftrek voor studiekosten. Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal €1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling die geregistreerd staan in het UWV scholingsregister, stapuwv.nl.

Waarom het STAP-budget?

Leren en ontwikkelen is van groot belang om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Met de invoering van het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Het is een tegemoetkoming in de kosten van je studie, die je als volwassene volgt (al dan niet naast je werk). De overheid wil dat werkenden en werkzoekenden dankzij het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zo versterk je je positie op deze roerige arbeidsmarkt.

Welke opleidingen kun je volgen?

Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. Bij Zuyd Professional kun je het budget inzetten voor een brede selectie aan opleidingen, trainingen, cursussen en workshops ten behoeve van je professionele ontwikkeling. Wanneer de volgende aanvraagperiode bekend is dan vind je hier een overzicht van de opleidingen waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen.

Heb je vragen over de opleidingen? Neem dan contact met ons op.

Voor wie is het STAP-budget?

Er zijn enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van het STAP-budget.  
Je kunt STAP-budget krijgen voor een opleiding als je:

  • tenminste 18 jaar oud bent en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebt.
  • in de periode van 2 jaar en 3 maanden tót 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
  • voor de betreffende opleiding STAP-budget kan krijgen volgens het scholingsregister, kijk hier of de opleiding geregistreerd staat UWVSTAP – Scholingsregister

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Wanneer je wilt starten met een opleiding dan schrijf je je in bij Zuyd Professional. Bij het inschrijven geef je aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Van Zuyd Professional ontvang je dan een aanmeldbewijs. Nu kan je bij het UWV STAP-portaal starten met de aanvraag, het aanmeldbewijs moet als bijlage bij de aanvraag worden geüpload, dit kan via deze link. Het UWV accepteert enkel volledige en correcte aanvragen, controleer je aanvraag zorgvuldig.

Nadat jouw aanvraag is ontvangen, wordt deze beheerd en uitgevoerd door het UWV. Wanneer het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd, wordt het gesubsidieerde bedrag betaald aan de opleider. Dat betekent voor jou een korting van €1.000 op de factuur van jouw opleiding of cursus! Je kunt dit budget per persoon 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

Belangrijk!
Van belang is dat je de aanvraag doet voordat de scholing start:
de scholing moet minstens 4 weken na de aanvraag starten en uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak. Als voorbeeld, voor de aanvraag op 1 september 2022 betekent dit dat de opleiding minstens 4 weken na de aanvraag moet starten, na 29 september en uiterlijk in januari 2023 dient te starten.

Heb je nog vragen?

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen! Kijk daarnaast voor meer informatie over het STAP-budget op de website van de Rijksoverheid of neem contact met ons op per e-mail of via het contactformulier op deze pagina! We helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw antwoord er niet tussen bekijk dan ook deze pagina van het UWV met veelgestelde vragen.

Het beschikbare STAP-budget wordt verdeeld over zes tijdvakken waarbinnen STAP-budget kan worden aangevraagd. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget Bekijk hier de aanvraagperiodes. Als het budget in een periode op is, kan de deelnemer in een volgende periode opnieuw een aanvraag doen. Kijk hier om te zien of er nog budget in deze periode is. Belangrijk is wel dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd: de scholingsactiviteit die de deelnemer wil volgen moet binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Als bijvoorbeeld het STAP-budget wordt aangevraagd in het aanvraagtijdvak maart-april, dan moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 31 juli starten.

De eerstvolgende datum dat jouw opleiding kan starten, ligt minimaal 4 weken na de aanvraagdatum. ls het STAP-budget aangevraagd op 28 februari, dan kan jouw opleiding op z’n vroegst beginnen op 28 maart. Opleidingen die vóór deze datum starten, kunnen helaas niet met STAP worden gefinancierd.

Het UWV heeft hier maximaal 4 weken de tijd voor, maar streeft ernaar dit binnen enkele werkdagen af te ronden. Voor het overgrote deel van de aanvragen geldt dat als er aan de voorwaarden is voldaan, er vrijwel direct subsidie kan worden toegekend.

Als bij de aanvraag van het STAP-budget blijkt dat er in dat tijdvak geen budget meer is om toe te kennen, dan kan de deelnemer in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen. Er zijn jaarlijks zes aanvraagtijdvakken. Met uitzondering van 2022 waarin er vijf aanvraagtijdvakken zijn. In 2023 vervalt het aanvraagtijdvak in januari 2023. Het budget wordt over de overige 5 aanvraag-tijdvlakken in 2023 verdeeld.

De deelnemer moet zich zelf aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De deelnemer doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding wordt door de opleider een bewijs van aanmelding overhandigd. Vervolgens kan de deelnemer met dat bewijs van aanmelding online het STAP-budget aanvragen. Als het STAP-budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar de opleider in de vorm van een inkooporder.

Wanneer de scholingsactiviteit die een deelnemer wil volgen meer kost dan € 1000, dan zal de deelnemer de meerkosten zelf moeten betalen. De opleider zal dan een factuur aan UWV sturen voor het deel dat door middel van het STAP-budget betaald wordt en zal separaat een factuur aan de deelnemer moeten sturen voor het voldoen van het resterende bedrag.

Ja een aanvulling vanuit de werkgever of een andere partij is mogelijk, maar vooralsnog alleen voor scholing die duurder is dan
€1000. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding met totale kosten van €1600 kan voor €1000 aan STAP-budget worden aangevraagd en voor het resterende bedrag van €600 is een werkgeversbijdrage mogelijk of anders een eigen bijdrage. De aanvrager moet op de subsidieaanvraag aangeven of en hoeveel financiering hij of zij uit andere bron ontvangt.

Bij de aanvraag moet een STAP-aanmeldingsbewijs gevoegd worden. Dit is een bewijs dat de subsidieaanvrager is ingeschreven bij de opleidingsinstelling voor de scholing waarvoor ook subsidie wordt aangevraagd. Dit STAP-aanmeldingsbewijs wordt door de opleidingsinstelling aan de subsidieaanvrager verstrekt.

Wanneer het STAP-budget aan de deelnemer toegekend is, moet de deelnemer er alles aan doen om de scholing af te ronden. Een scholing is (succesvol) afgerond:

  • wanneer de deelnemer een diploma of certificaat ontvangt, of
  • wanneer de deelnemer kan laten zien dat deze ten minste 80% van de scholing heeft bijgewoond en/of eraan heeft deelgenomen.

Na het afronden van de scholing, levert de opleider een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat de deelnemer de scholing heeft afgerond.

Als de deelnemer de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er géén recht op subsidie. De deelnemer moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, dan kan de deelnemer voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Als het me niet lukt om de scholing geheel of op tijd af te ronden sn kan de deelnemer dit doorgeven aan het UWV. De deelnemer informeert het UWV ook als de deelnemer niet aan de overige subsidieverplichtingen kan voldoen. Zijn er omstandigheden die van belang zijn voor de subsidie die kunnen leiden tot een wijziging, intrekking of vaststelling? Dan moet de deelnemer dit ook melden. Wijzigingen of meldingen kunnen worden doorgeven via Mijn STAP-budget.

Als het startmoment van de scholing aangepast wordt, dan geeft de deelnemer dit door via het Burgerportaal. Doorgeven kan via de knop: ‘stel uw vraag’. Wordt de opleiding zodanig uitgesteld dat deze begint na 3 maanden na afloop van de aanvraagperioden dan moet het STAP-budget geannuleerd worden.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer een opleiding al is begonnen, kan STAP-budget niet meer worden aangevraagd.
Dit geldt ook voor opleidingen die zijn gestart voor de invoering van het STAP-budget.

Nadat de scholing is afgerond, zal de subsidie door UWV moeten worden vastgesteld. Dat betekent dat UWV controleert of aan alle verplichtingen is voldaan voordat het de subsidie definitief toekent. De opleider zal hiervoor binnen 3 maanden na afloop van het scholingstraject een bewijs van deelname naar UWV sturen. Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als niet aan de verplichtingen is voldaan, afgewezen. De deelnemer ontvangt hierover een beschikking van UWV

Een bewijs van deelname is een bewijs aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de deelnemer de scholings-activiteit waarvoor hij of zij STAP-budget heeft gekregen ook heeft deelgenomen aan de scholingsactiviteit. Een van de voorwaarden voor het gebruik maken van een STAP-budget is dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of, bij ontbreken daarvan, dat de deelnemer ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest. Met het bewijs van deelname kan worden aangetoond dat aan deze verplichting is voldaan. De opleider verstrekt dit bewijs van deelname binnen 3 maanden na de opleiding rechtstreeks aan UWV.

Naar de opleidingen

Zuyd Professional biedt een breed aanbod aan opleidingen en trainingen op diverse erkende niveaus. Voor iedere professional hebben wij voldoende keuze.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.