De poh ggz opleiding (praktijkondersteuner huisartsen (POH) GGZ) biedt veel perspectief. Nadat in 2014 de “Basis Gezondheidszorg” is ingevoerd heeft de POH een belangrijke rol gekregen in de keten van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze eerstelijnszorg wordt gewaardeerd door patiënten die de snelle en klachtgerichte behandeling op prijs stellen.

Uit een cliëntenonderzoek in Amsterdam kwam naar voren dat mensen die eerder binnen de GGZ waren behandeld vooral minder bureaucratie en stigmatiserende diagnoses waarderen.

De werkzaamheden van de POH GGZ sluiten aan bij huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Je analyseert de klachten en behandelt deze zelf. Zo nodig verwijs je de patiënt door naar een GGZ instelling.

Steeds meer huisartsen hebben een praktijkondersteuner GGZ

Uit cijfers van Vektis blijkt dat steeds meer huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner GGZ in dienst hebben. POH GGZ is een relatief nieuw beroep. De huisarts verwijst vaker naar hen door, maar patiënten spreken zelf ook steeds meer de behoefte uit naar de praktijkondersteuner te willen. De psychologische zorg is laagdrempelig en de relatie minder tijdelijk omdat patiënten verbonden blijven aan de praktijk.

Psychische klachten kunnen een relatie hebben met lichamelijke klachten, en andersom. Huisartsen leren steeds beter om patiënten ook vanuit de psychische kant in de gaten te houden maar een praktijkondersteuner kan dieper liggende oorzaken beter analyseren en in een vroeg stadium behandelen. Zo wordt voorkomen dat een probleem te groot wordt en een doorverwijzing naar een reguliere GGZ instelling noodzakelijk is.

De dagelijkse praktijk van een POH GGZ

De Praktijkondersteuner huisartsenzorg voor de geestelijke gezondheidszorg werkt klacht- en oplossingsgericht. Over het algemeen zijn mensen na een aantal consulten voldoende geholpen maar er zijn ook chronische gevallen die structureel begeleiding nodig hebben. Mensen komen volgens Vektis vooral voor behandeling van de volgende klachten:

  • Depressie
  • Stressgerelateerde klachten
  • Angst

Een praktijkondersteuner schat de aard en ernst van de aandoening in en verzorgt zelf een kortdurende begeleiding. Waar nodig wordt doorverwezen of samenwerking gezocht met welzijnsinstellingen of het sociale netwerk van patiënten. Het doel is het zelfmanagement van de patiënt versterken. De denkwijze van positieve gezondheid vormt de basis voor de nieuwste inzichten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2021 verplichte registratie in kwaliteitsregister POH GGZ

Door de toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is het belangrijk eenheid en eenduidigheid te realiseren. Dit gebeurt in het nieuwe functie- en competentieprofiel dat is opgesteld door een expertgroep van het landelijk overleg POH-GGZ. Vertegenwoordigers van alle relevante partijen namen hieraan deel. Dit profiel is op 2 maart 2020 door de besturen van dit overleg geautoriseerd en vormt de basis voor aanvullende, functiegerichte scholing tot POH-GGZ.
Per 1 januari 2021 worden deze eisen opgenomen in een onafhankelijk kwaliteitsregister. De opleiding POH GGZ van Zuyd Professionals sluit volledig aan bij de eisen voor deze registratie, waaraan alle in Nederland werkzame praktijkondersteuners verplicht moeten gaan voldoen.

POH GGZ en patiënt werken samen

Eén van de kernwaarden van het nieuwe profiel is de gezamenlijke aanpak van POH en patiënt. Ze gaan uit van gedeelde besluitvorming over de vervolgstappen in zorg en begeleiding. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk aansluiting te vinden bij de beleving van het individu en deze context als vertrekpunt te nemen. De opleiding POH GGZ besteedt hieraan veel aandacht. Meer weten? Vraag een gratis studieadviesgesprek aan of download onze brochure. Neem dan contact met ons op via tel: +31 (0) 88 989 30 00 of mail naar: info@zuydprofessional.nl.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.