Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
12 februari 2019
Vooropleiding
minimaal Verpleegkunde niveau 4, aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
V&VN, NVvPO
Tijdsinvestering
12 maanden, 28 bijeenkomsten van 1 dag
Lesdag
dinsdag
Kostenspecificatie
€ 5200,-

Steeds meer taken worden toebedeeld aan de huisartsenzorg. In veel huisartsenpraktijken werken tegenwoordig dan ook (verpleegkundig) praktijkondersteuners (POH). De functie is in 2000 geïntroduceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging om de werkdruk van huisartsen te verminderen. Als (verpleegkundig) praktijkondersteuner Algemene Gezondheidszorg ( Poh AGZ) functioneer je op hbo-niveau. Dat betekent dat je zelfstandig, flexibel en creatief moeten zijn. In de meeste praktijken word je als (verpleegkundig) praktijkondersteuner AGZ belast met een zelfstandig spreekuur voor bepaalde patiëntencategorieën, met name patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten.

algemeen
opbouw
programma
Accreditatie

Verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg AGZ

Doelgroep
De opleiding is interessant voor hbo-professionals werkzaam in een huisartsenpraktijk of verpleeghuis. Toelatingseisen: hbo-verpleegkundige niveau 5; mbo-verpleegkundige of in-serviceopleiding verpleegkundige niveau 4, aangevuld met een verpleegkundige vervolgopleiding; paramedische beroepen op hbo-niveau; een jaar werkervaring in een functie met tenminste de helft van een volledige weektaak (aanbeveling); in bezit van een stageplaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze stageplaats. Wij adviseren je dringend om vóór de start van de opleiding een stageplaats te regelen in een huisartsenpraktijk. Mocht je 1 maand vóór aanvang van de leergang geen stageplek gevonden hebben, dan vragen wij je vriendelijk dit kenbaar te maken bij marlies.ruijschop@zuyd.nl coördinator van de POH AGZ.

Na dit traject kun je...

... als (verpleegkundig) praktijkondersteuner huisartsenzorg aan de slag in de huisartsenpraktijk. De daarvoor benodigde competenties heb je door de combinatie van onderwijs en werk/stage verworven. Je bent in staat om zelfstandig consulten te geven in de vorm van spreekuren voor bepaalde patiëntencategorieën.

Je werkt aan de volgende competenties:

Communicatie, Professionaliteit

In de leergang gaan we uit van het concurrency-principe: wij bieden de theoretische kaders, waarbinnen jij je ervaringen uit de praktijk kunt integreren. De benodigde competenties verwerf je door de combinatie van onderwijs en werk/stage. Wij verwachten van jou een actieve leerhouding. Wie wil leren, moet informatie kunnen vinden en verwerken in de praktijk(opdrachten). Het motto daarbij is: 'kennis heeft pas nut, als je ook iets met die kennis kunt doen'. We hanteren veel verschillende werkvormen, waarbij we steeds zoeken naar de toepassing daarvan in de huisartsenzorg.

De zes competentiegebieden waaraan je werkt tijdens de opleiding zijn:

  • Vakinhoudelijk handelen: de POH als zorgverlener
  • Communicatie: de POH als communicator
  • Samenwerking: de POH als samenwerkingspartner
  • Wetenschap en onderwijs: de POH als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
  • Maatschappelijk handelen: de POH als gezondheidsbevorderaar
  • Organiseren: de POH als organisator
  • Professionaliteit: de POH als professional en kwaliteitsbevorderaar

De opleiding bestaat uit vier leerlijnen en drie modules, intervisie en een stage. Elke module wordt afgesloten met een opdracht die zoveel mogelijk aansluit op de competenties van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner en de competenties die in desbetreffende module centraal stonden.

Lesdata:

Module 'De patiënt met Diabetes Mellitus type II in de huisartsenpraktijk'
36 contacturen, 50 studie-uren
Patiënten met DM type II kunnen hun zelfmanagement gestalte geven en zo complicaties op korte en langere termijn voorkomen, als zij kennis en vaardigheden bezitten rondom hun behandeling, zelfcontrole, zelfobservatie en zelfregulatie. Als (verpleegkundig) praktijkondersteuner help je hen bij het verwerven van deze kennis en vaardigheden. In deze module behandelen wij onder andere de NHG-standaard (medische behandeling), wat het in de praktijk betekent om deze ziekte te hebben, theorieën uit de voorlichtingskunde, waaronder zelfeffectiviteit en de sociale kaart rond de patiënt met DM type II. Het oefenen in het verlenen van consulten aan patiënten met DM type II vormt een belangrijk deel van deze module. 

Lesdata 2019:
12, 19 en 26 februari
12, 19 en 26 maart
2, 9, 16 en 23 april
7 mei

Module 'De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk' 

40 contacturen, 50 studie-uren
Je leert consulten te verlenen aan patiënten met astma of COPD. Om de consulten inhoud te kunnen geven wordt in deze module stilgestaan bij de ziektebeelden en de medische behandeling, de gevolgen van de ziekte zoals kortademigheid, hoesten, lichamelijke beperkingen, angst, isolatie en het zelfmanagement van de patiënt (leefstijl, therapietrouw, conditiebehoud en coping). Door tijdens de consulten gebruik te maken van methodieken, standaarden (onder andere NHG-standaard) en registratie, wordt de basis gelegd voor effectmeting, kwaliteitsverbetering en innovatie. Vanuit de theorie maken we steeds de transfer naar de praktijk. Ook besteden we aandacht aan de sociale kaart en de samenwerking met andere disciplines.

Lesdata 2019:
14, 21 en 28 mei 
4, 11,18 en 25 juni
2 en 9 juli

Module 'Cardiovasculair risicomanagement' 

28 contacturen, 50 studie-uren
Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) worden in een aantal huisartsenpraktijken al begeleid door (verpleegkundig) praktijkondersteuners. De onderwerpen die we in deze module aanbieden, sluiten direct aan bij het competentieprofiel van (verpleegkundig) praktijkondersteuners. Het accent ligt op het toepassen van de leerstof in de praktijk. Vanuit de competentie 'zorg' bespreken we de NHG-standaard, maar ook diagnostiek en profiel opstellen krijgen de aandacht. Vanuit de competentie 'educatie en voorlichting' wordt ingegaan op leefstijl. Onderwerpen zoals cholesterol bepalen, bloeddruk meten en medicatie komen aan bod. Vanuit de competentie 'samenwerking en professionele rolontwikkeling' komen onderwerpen zoals communicatie, leefstijl helder krijgen en motivational interviewing aan bod. Vanuit de competentie 'praktijkvoering' komen spreekuur opzetten en casuïstiekbespreking aan bod. 

Lesdata 2019:
3, 17 september
1 en 22 oktober
12 november
10 december

Lesdata 2020:
14 januari 
Presentatie en afsluiting:
18 februari 

Lesdagen zijn alle op dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Leerlijn Ouderenzorg 

tien contacturen, tien studie-uren
Bij het ouder worden treden meer functionele beperkingen op. Beperkingen die, wanneer zij niet worden onderkend en behandeld, van grote invloed zijn op het bestaan van de oudere patiënt. Binnen deze leerlijn gaan we in op mobiliteitsveranderingen (vallen) en stemmingsstoornissen van patiënten met chronische klachten op het gebied van COPD en astma, hartfalen en diabetes. Je leert op systematische wijze hoe je ouderen in kaart kunt brengen, waarbij de aandacht uit gaat naar het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan. Binnen de leerlijn staat ook de oudere met cognitieve problemen centraal (vroegsignalering), in relatie tot therapietrouw.

Leerlijn Communicatieve vaardigheden
30 contacturen, 30 studie-uren
Je leert hoe je kunt samenwerken met de patiënt in verschillende gesprekssituaties. De patiënt zoekt jou op omdat hij een gezondheidsprobleem of een vraag heeft die hij zelf niet kan verhelpen of hanteren. Om effectieve relaties aan te gaan zijn communicatieve vaardigheden van essentieel belang. Deze heb je nodig om informatie te verkrijgen van patiënten en hun families, om hen informatie te geven, maar ook bij het achterhalen van de opvattingen, zorgen en verwachtingen van patiënten ten aanzien van hun ziekte, en om vast te stellen wat de belangrijke factoren zijn die de gezondheid van patiënten beïnvloeden en bevorderen.

Leerlijn Methodische vaardigheden
21 contacturen, 35 studie-uren
In deze leerlijn besteden we aandacht aan de vraag hoe je als (verpleegkundig) praktijkondersteuner inzichtelijk en resultaatgericht patiënten kunt begeleiden, voorlichten, adviseren en instrueren. We behandelen verschillende methoden, classificaties en instrumenten en maken de vertaalslag naar de werkzaamheden van de (verpleegkundig) praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. In deze leerlijn worden de methodieken, standaarden, rapportage en registratie geplaatst in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering. Het oefenen van gesprekstechnieken vormt een belangrijk onderdeel in deze leerlijn.

Leerlijn Professionele rolontwikkeling
27 contacturen, 35 studie-uren
Door middel van intervisie, stage en werken in peergroepen word je in de gelegenheid gesteld om de competentie professionele rolontwikkeling verder te ontwikkelen. In het onderdeel schriftelijke communicatie leer je hoe je je eigen schriftelijke communicatie kunt verbeteren.

Intervisie
twaalf contacturen, twintig studie-uren
In zes bijeenkomsten reflecteer je in subgroepen en onder begeleiding van een docent met de reflectiecirkel van Kortenhagen op je eigen handelen. Daartoe lever je casussen aan die geënt zijn op de verschillende competentiegebieden als praktijkondersteuner.

Stage
minimaal 320 stage-uren en 50 studie-uren
In de leergang is een stage opgenomen van 40 weken (8 uren per week). Tijdens de stage voer je werkzaamheden uit op basis van een stagewerkplan (persoonlijk ontwikkelingsplan), dat je opstelt in overleg met de stageplaats en de intervisiedocent. Evaluatie en reflectie op de stage vindt binnenschools plaats tijdens de intervisie en buitenschools tijdens de stageperiode door de stagebegeleider. Tijdens de stage bezoekt de docent die de intervisie begeleidt je op het stageadres voor een stagebezoek. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Wij adviseren je dringend om vóór de start van de opleiding een stageplaats te regelen in een huisartsenpraktijk.
Mocht je 1 maand vóór aanvang van de leergang geen stage-plek gevonden hebben, dan vragen wij je vriendelijk dit kenbaar te maken bij marlies.ruijschop@zuyd.nl coördinator van de POH AGZ.

V&VN: 203 punten, ID 304676
NVvPO: 10 startbonuspunten
Zelf uploaden na behalen getuigschrift (binnen 1 jaar na afronden studie)

Deel deze pagina op